הקצאת עלות רכישת פרידנזון מרכזים לוגיסטיים בע"מ

ביולי 2021 ,נחתם הסכם להשקעה ולשיתוף פעולה בין חברת פרידנזון שירותים לוגיסטיים ופרידנזון מרכזים לוגיסטיים לבין ג׳נריישן קפיטל בע״מ' לשיתוף פעולה בתחום המרכזים הלוגיסטיים שכיום כולל בעיקר מתחמים לוגיסטיים הסמוכים לנמלי הים בישראל, וזאת באמצעות השקעה של ג׳נריישן בחברה המשותפת באופן שלאחר השלמת העסקה יחזיקו כל אחת מבין החברה וג׳נריישן במניות המהוות 50% מהון המניות המונפק של החברה המשותפת.

להלן העבודה שפורסמה לציבור: הקצאת עלות רכישת פרידנזון מרכזים לוגיסטיים