הקצאת עלות רכישת "בית חסון יזמות ובנייה בע"מ"

חוות דעת על אופן הקצאת תמורת הרכישה וחישוב הערך ההוגן של הנכסים הבלתי-מוחשיים שנרכשו נכון ליום ה- 29 באוקטובר 2019 לצורך הדוחות הכספיים של אב-גד.