הערכת שיעור ניכיון אי סחירות (DLOM)

הערכה של שיעור ניכיון אי סחירות (DLOM) עבור מניות פרטנר של "גורמים ישראליים" המוחזקות על ידה, לצרכי דיווח כספי.