הערכת שווי הלוואות

הערכת שווי הלוואות לצורכי דיווח כספי.