בחינת ירידת ערך נכסים – רכבת ישראל

נתבקשנו לבצע בחינת ירידת ערך לגבי נכסי רכבת ישראל בהתאם לתקן בינלאומי IAS36.

לפי תקן הערכת סכום בר ההשבה בוצעה עבור מגזר הנוסעים, מגזר המטענים ומגזר המסחר.

בהתאם לתחשיבים המוצגים בעבודה זו שווי בר השבה של הרכוש הנבחן (לאחר התאמות בגין הון  חוזר) הינו 1,894 מיליוני ₪.

להלן העבודה שפורסמה לציבור: בחינת ירידת ערך – רכבת ישראל