בחינת ירידת ערך נכסים – חברת החשמל

נתבקשנו לבצע בחינת ירידת ערך לגבי כלל הנכסים של חברת החשמל בהתאם לתקן בינלאומי IAS36.

לפי תקן הערכת סכום בר ההשבה בוצעה עבור כל מקטעי פעילות החברה – מקטע הייצור ומקטעי הרשת – מקטע ההולכה, מקטע החלוקה ומקטע האספקה של החברה. בהתאם להבהרות הנהלת החברה, כלל המקטעים מהווים יחידה מניבת מזומנים אחת ולפיכך בחינת הערך בר השבה בוצעה עבור כלל נכסי החברה במאוחד.

להלן העבודה שפורסמה לציבור: בחינת ירידת ערך – חברת החשמל