הקצאת עלות רכישת פרידנזון מרכזים לוגיסטיים בע"מ

ביולי 2021 ,נחתם הסכם להשקעה ולשיתוף פעולה בין חברת פרידנזון שירותים לוגיסטיים ופרידנזון מרכזים לוגיסטיים לבין ג׳נריישן קפיטל בע״מ' לשיתוף פעולה בתחום המרכזים הלוגיסטיים שכיום כולל בעיקר מתחמים לוגיסטיים הסמוכים לנמלי הים בישראל, וזאת באמצעות השקעה של ג׳נריישן בחברה המשותפת באופן שלאחר השלמת העסקה יחזיקו כל אחת מבין החברה וג׳נריישן במניות המהוות 50% מהון המניות המונפק של החברה המשותפת.

להלן העבודה שפורסמה לציבור: הקצאת עלות רכישת פרידנזון מרכזים לוגיסטיים

בחינת ירידת ערך החזקות במדיוונד

בחינת ירידת ערך המוניטין שהוכר בגין ההשקעה בחברת מדיוונד בע"מ המפתחת תרופות לטיפול בכוויות בהתאם להנחיות תקן חשבונאות בינלאומי מס' 36 בדבר: "ירידת ערך נכסים".

הקצאת עלות רכישת RAGA

ביוני 2018 נחתם הסכם בין גילת, חברה בת בבעלות מלאה של סאטקום מערכות בע"מ לבין חברת תקשורת בקונגו (RAGA), בדבר שותפות במיזם משותף לאספקת פתרונות תקשורת מבוססי תקשורת לוויינית ללקוחות באפריקה. במסגרת ההסכם, גילת רכשה את זכויותיו העיקריות של השותף בקונגו, קרי את הזכויות בגין הסכמי הלקוחות והתמורה בגינם.

אושר בכבוד – חוות דעת הוגנות

ליווי המלכ"ר בהליך הקמת מערך הלוואות לציבור החרדי ברוח ההלכה היהודית. במסגרת זו נכללה בחינת המודל הפיננסי של המערך.