פרוייקטים

היועצים הכלכליים של רכבת ישראל

מזה מספר שנים אנו מלווים את רכבת ישראל ביעוץ כלכלי. בין היתר, פיתוח מודל תזרימי מזומנים, בקרה תקציבית לפרויקטים ועוד.

הקצאת עלות רכישת "בית חסון יזמות ובנייה בע"מ"

חוות דעת על אופן הקצאת תמורת הרכישה וחישוב הערך ההוגן של הנכסים הבלתי-מוחשיים שנרכשו נכון ליום ה- 29 באוקטובר 2019 לצורך הדוחות הכספיים של אב-גד.    

בחינת ירידת ערך החזקות במדיוונד

בחינת ירידת ערך המוניטין שהוכר בגין ההשקעה בחברת מדיוונד בע"מ המפתחת תרופות לטיפול בכוויות בהתאם להנחיות תקן חשבונאות בינלאומי מס' 36 בדבר: "ירידת ערך נכסים".

הקצאת עלות רכישת גו אקטיב בע"מ

הקצאת עלות רכישה לפי הסכם במסגרתו נרכשו 100% מהון המניות של גל העתיד בע"מ ושל מניות חברת האחות – גל העתיד נ.י.ב 96 ושל תאגידי הבת של גו אקטיב, על ידי הולמס פלייס נכון לספטמבר 2016.

הקצאת עלות רכישת RAGA

ביוני 2018 נחתם הסכם בין גילת, חברה בת בבעלות מלאה של סאטקום מערכות בע"מ לבין חברת תקשורת בקונגו (RAGA), בדבר שותפות במיזם משותף לאספקת פתרונות תקשורת מבוססי תקשורת לוויינית ללקוחות באפריקה. במסגרת ההסכם, גילת רכשה את זכויותיו העיקריות של השותף בקונגו, קרי את הזכויות בגין הסכמי הלקוחות והתמורה בגינם.

הערכות שווי אופציות עובדים

הערכות שווי אופציות לעובדים בקבוצת אקויטל – נפטא – ישראמקו – איירפורט סיטי.

אושר בכבוד – חוות דעת הוגנות

ליווי המלכ"ר בהליך הקמת מערך הלוואות לציבור החרדי ברוח ההלכה היהודית. במסגרת זו נכללה בחינת המודל הפיננסי של המערך.

הערכת שיעור ניכיון אי סחירות (DLOM)

הערכה של שיעור ניכיון אי סחירות (DLOM) עבור מניות פרטנר של "גורמים ישראליים" המוחזקות על ידה, לצרכי דיווח כספי.

הערכת שווי הלוואות

הערכת שווי הלוואות לצורכי דיווח כספי.

חוות דעת הוגנות

חוות דעת בדבר הוגנות הצעה פרטית לבעלת השליטה של החברה, במסגרת אישור עסקה בוועדת הביקורת של החברה ובדירקטוריון החברה.

בחינת ירידת ערך נכסים – חברת החשמל

נתבקשנו לבצע בחינת ירידת ערך לגבי כלל הנכסים של חברת החשמל בהתאם לתקן בינלאומי IAS36. לפי תקן הערכת סכום בר ההשבה בוצעה עבור כל מקטעי פעילות החברה – מקטע הייצור ומקטעי הרשת – מקטע ההולכה, מקטע החלוקה ומקטע האספקה של החברה. בהתאם להבהרות הנהלת החברה, כלל המקטעים מהווים יחידה מניבת מזומנים אחת ולפיכך בחינת הערך … להמשיך לקרוא בחינת ירידת ערך נכסים – חברת החשמל