מקורות נתונים

בביצוע עבודות כלכליות ומימוניות עלינו לעשות שימוש בנתונים שונים אשר עשויים להתעדכן באופן תדיר.
כך למשל נתונים קריטיים בהערכת שווי חברה הינם נתוני שוק, בהערכת שווי מכשירים פיננסיים נדרש לעשות שימוש בשיעורי ריביות, מדדי מחירים ועוד.
בעמוד זה אנו מרכזים קישורים למקורות פומביים הכוללים נתוני מחירים, מדדים וריביות בהם נידרש לעשות שימוש.

ריביות

ריבית ממשלתית שקלית ניתן למצוא באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב
עמוד הבית –> נתוני מסחר –> איגרות חוב –> אג"ח ממשלתיות

דגשים:
1. יש לשים לב להבחין בין אגרות חוב בריבית משתנה לבין אגרות חוב בריבית קבועה.
2. יש להבחין בין אגרות חוב הצמודות למדד לבין אגרות חוב נומינליות.
3. שיעור התשואה הפנימי מחושב ומוצג על ידי הבורסה בתדירות יומית. ניתן להציג נתונים היסטוריים באתר הבורסה.
4. משך החיים הממוצע אינו מוצג באתר הבורסה. יש לבצע חישוב נפרד.

ריבית ממשלתית דולרית ניתן למצוא ב-U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
Home –> Resource Center –> Data and Charts Center –> Interest Rate Statistics –>

דגשים:
1. ניתן לבחור מועדים היסטוריים בתדירות יומית, שבועית ועוד.
2. הנתונים מוצגים בהתאם ללוח העיתי החל מחודש ועד 30 שנה.

שערי חליפין מול הש"ח ניתן למצוא באתר בנק ישראל

דגשים:
1. ניתן לבחור מועדים היסטוריים בתדירות יומית, עבור כל יום בו נקבע שער חליפין יציג.
2. יש לשים לב כי מדובר בשער חליפין יציג. יתכן כי לצרכים שונים יש לעשות שימוש בשער אחר.
3. באותה כתובת ניתן להוריד קבצי אקסל הכוללים נתונים היסטוריים לפי קבוצות שנים.

מדדי מחירים ניתן למצוא באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

דגשים:
1. יש לשים לב איזה מדד ואיזו סדרה נבחרת.
2. בסיס התקופה עשוי להשתנות. במקרה זה יש לעשות שימוש במקדמי קשר.