מחשבון בלאק ושולס

נוסחת בלאק ושולס היא נוסחה אנליטית להערכת שווי אופציות שתוצאתה הינה שווי תיאורטי של אופציית רכש (Call) ואופציית מכר (Put).

באמצעות הנוסחה ניתן להעריך את שווין של אופציות רכש (Call) ואופציות מכר (Put) באופן פשוט ומהיר על בסיס מספר פרמטרים מצומצם.

***

1. שווי נכס הבסיס – נכס הבסיס הוא הנכס אותו ניתן לרכוש באמצעות תשלום מחיר המימוש (באופציית רכש – Call) או הנכס אותו ניתן למכור בתמורה למחיר המימוש (באופציית מכר – Put).
נכס הבסיס יכול להיות נייר ערך, מניה, מטבע וכיו"ב והוא נקוב בסכום.
2. מחיר המימוש – מחיר המימוש הוא הסכום אותו יש לשלם בעת מימוש אופציית רכש (Call) או לחלופין הסכום תמורתו ניתן למכור את נכס הבסיס בעת מימוש אופציית מכר (Put).
מחיר המימוש הוא תנאי חוזי של האופציה והוא נקוב בסכום.
3. סטית תקן – סטיית התקן נקובה באחוזים (%) והיא משקפת את רמת התנודתיות של שווי נכס הבסיס בהתפלגות לוג-נורמאלית.
4. ריבית חסרת סיכון – הריבית חסרת הסיכון נקובה באחוזים (%) וצריכה להיות מותאמת למטבע בו ננקב שווי נכס הבסיס ומחיר המימוש וכן מותאמת למשך חיי האופציה.
5. אורך חיים – התקופה מהמועד בו האופציה נכנסה לתוקף ועד מועד הפקיעה הינה אורך חיי האופציה. אורך החיים ננקב בשנים והוא נקבע בהתאם לתנאי האופציה.
6. דיבידנד – כאשר נכס הבסיס, למשל מניה, משלם דיבידנד יש להביא בחשבון את שיעור הדיבידנד הנאמד בערכים שנתיים באחוזים (%) ממחיר המניה בעת חישוב שווי האופציה.

***

היתרון המשמעותי של נוסחת בלאק ושולס הינו בכך שבאופן מהיר ועל בסיס מספר מצומצם של פרמטרים ניתן להעריך את השווי של אופציות רכש ואופציות מכר. אולם, בכך גם נעוץ החיסרון והוא שנוסחה זו הינה קבועה ואינה מאפשרת גמישות כאשר לאופציות קיימים תנאים שאינם גינריים.

הגבלת אחריות: השימוש בכלים ובמידע שבאתר WISE הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. על אף שלמיטב ידיעתנו המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, איננו מבטיחים את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. ככל שהמידע ו/או הכלים באתר משמשים לצורך קבלת החלטות ו/או ביצוע פעולות ו/או שימוש מקצועי, מומלץ לקבל יעוץ פרטני אשר יכלול התייחסות למכלול השיקולים הספציפיים לכל מקרה ומקרה.