מדיניות פרטיות

עדכון אחרון:.16.4.2020

1. כללי
1. השימוש או הביקור באתר של חברת ס.ר.ט. וואיז ייעוץ בע"מ (להלן: "וואיז")בכתובת www.wcg.co.il ו/או בכל כתובת אחרת שתפעיל וואיז (להלן: "האתר") ו/או השימוש במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר (להלן: "השירותים") כפופים לתנאי תקנון זה היוצרים הסכם משפטי בינך לבין וואיז וכן תנאי השימוש שעל פיהם פועל האתר.
2. תקנון זה כולל את תנאי השימוש היוצרים את ההסכם המשפטי בינך ובין וואיז ותיאור השירותים. השימוש באתר הינו בגדר אישור להסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש").
3. תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר ובשירותים. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
4. תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה לנשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי תקנון זה לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, יגברו תנאי השימוש.

2. מהות השירותים
1. האתר פותח ידי חברת ס.ר.ט. וואיז ייעוץ בע"מ (ח.פ. 515270601) ושמטרתה לאפשר למשתמשים מזדמנים ו/או רשומים (להלן: "משתמשים") ולצדדים שלישיים לצפות במידע וחומר מקצועי המפורסם באתר.
2. האתר כולל מידע מקצועי, מאמרים ומחשבונים פיננסיים לשימוש הציבור.
3. האתר והתוכן ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS) על ידי וואיז, לרבות שותפים, שותפים עסקיים ועובדים אחרים שלה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים קשורים ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי וואיז"), אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות על פי חוקי מדינתך, אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.
4. וואיז איננה מתחייבת (א) כי האתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מוירוסים , פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי היא תתקן כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באתר ובתוכן יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך.
5. האתר נועד לצרכי מידע כללי. אף שהמידע באתר עשוי להתייחס לסוגיות כלכליות, חשבונאיות ומימוניות, אין לראות מידע זה כייעוץ כלכלי ומימוני ואין להסתמך עליו ככזה. כמו כן, כל מידע המועבר בין וואיז לבין המשתמש (בין אם באמצעות האתר ובין אם במסגרת תכתובת אלקטרונית הנשלחת דרך האתר) אין בו כדי ליצור ספק-לקוח. כל התכתבות בין הצדדים במסגרת האתר או בקשר אליו לא תיחשב כסודית. כל משתמש באתר זה לא יפעל או יימנע מלפעול על סמך המידע הכלול באתר, מבלי להתייעץ עם נציגי וואיז באופן פרטני. לוואיז אין כל שליטה או אחריות על פעולות או מחדלים שבוצעו או שלא בוצעו על סמך המידע והתוכן שבאתר.

3. זכות שימוש באתר
1. השימוש באתר פתוח לכל משתמש, כל זמן שהוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש ו/או אינו מפר את תנאי השימוש. השימוש באתר נעשה על ידי כל משתמש ומשתמש באחריותו המלאה.
2. תנאי לשימוש באתר הינו תהליך רישום על פי המפורט באתר ובכלל זה המצאת מלוא הנתונים הנדרשים להשלמת רישום זה. ללא השלמת הרישום כנדרש, לא יתאפשר שימוש מלא באתר.
3. השימוש באתר הינו על פי שיקול הדעת של כל משתמש רשום ועל פי צרכיו של המשתמש הרשום, בין כאדם פרטי, משתמש עיסקי או יישות משפטית בכפוף להוראות תקנון זה. ניתן לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד ואשר אינן מנוגדות לתנאי תקנון זה ולהוראות כל דין.
4. אינך רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות גביית תשלום כלשהו או כל שימוש אחר שאינו מותר על פי תנאי תקנון זה.
5. וואיז רשאית לחסום גישה ושימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה. חסימת הגישה לאתר ו/או כל חלק ממנו, עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש ו/או הפרה של הוראות הדין, ו/או במקרה בו ייעשה ניסיון לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו. ככל שנחסמה גישתך לאתר ו/או כל חלק ממנו, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם מחדש עד לקבלת החלטה אחרת על ידי וואיז.
6. השימוש באתר אינו מותר לאנשים ו/או יישויות חסרי כשירות משפטית.
7. אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, שאינו חוקי ו/או אינו מורשה על פי תנאי השימוש ו/או אינו מורשה על פי כל דין, לרבות, הפצה, שכפול, העתקה, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים באתר, ללא אישור מראש ובכתב של וואיז.
8. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, השימושים הבאים אינם מותרים:
1. להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית, זדונית או בלתי מורשית.
2. פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של וואיז, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה זכויות יוצרים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או של וואיז, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר ושימוש בו, עיצוב האתר, המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.
3. פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים ובכלל זה משתמשים אחרים.
4. כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל באתר.
5. שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהחברים הרשומים, פעולות של הנדסה חוזרת (reverse engineering), די-קומפילציה(De-compilation) , שינויים, תרגומים, התאמות ו/או פעולות אחרות שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר וכל ניסיון להתחקות אחר האופן שבו הוא פועל.
6. העברה באמצעות האתר ו/או השירותים, וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, שהם מעכבים או מסיטים או שהם פולשניים.
7. העברה באמצעות האתר של מסר פרסומי ללא אישור מראש ובכתב של וואיז.
8. התחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כמארח, מתארח, נציג, מתווך או סוכן של וואיז ו/או כל אדם או גוף אחר.
9. מכירה, מתן רישיון, הפצה ו/או ניצול למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או כל מידע המצוי בו.
מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת הקיימת לך, אתה מתחייב לשפות ולפצות את וואיז, עובדיה, מנהליה, נציגיה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאי השימוש בכלל ואת סעיף 3 זה בפרט, בגין כל הוצאה, נזק, הפסד, אובדן רווח ו/או חוסר שיגרם לוואיז ו/או מי מהמנויים לעיל, במישרין ובעקיפין, בין בפעולותיך ו/או מחדליך.

4. ההרשמה
1. השימוש באתר מותנה ברישום על פי נוהלי וואיז, כפי שיעודכנו מעת לעת בתקנון זה והינך נדרש לעדכן את פרטיך, כפי שהינם מופיעים באתר, בכל מקרה של שינוי או עדכון.
2. על מנת להשתמש באתר, עליך להיות בעל דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני.
3. כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש באתר בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על האתר.
4. הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתיים ובחירת סיסמה אישית. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך, ובכלל זה שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכד'. לא תוכל לעשות שימוש באתר ללא מסירת מלוא הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו באתר על פי מדיניות הפרטיות של וואיז המפורטים באתר.
5. הרשמה אינה כרוכה בתשלום. ככל שוואיז תבקש לגבות בעתיד תשלום כלשהו בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באתר, תתפרסם על כך הודעה מתאימה בתקנון זה.

5. שיפוי במקרה נזק
הינך מתחייב בזאת לשפות את וואיז, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי תקנון זה. בנוסף, תשפה את וואיז, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימושך, שימוש עובדיך או מי מטעמך באתר.

6. נזקים וגבולות אחריות
1. וואיז אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקה והפרעות ו/או יהיה חסין מפני תקלות, כשלים וכיו"ב.
2. לוואיז אין ולא לא תהיה אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום שיגרם למי מהמשתמשים.
3. תנאי יסודי לשימוש באתר הוא הסכמת המשתמשים כי וואיז ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק אשר יגרם למשתמשים אחרים ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשיהם או מחדליהם של המשתמשים באתר, לרבות נזק שנגרם לחברה, תאגיד, לאדם או לרכוש, אלא וככל שהוראה לעניין זה קיימת בתקנון שימוש זה. האמור לעיל חל על כל נזק ישיר או עקיף, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי רכוש, נזקי גוף, מוות, פגיעה בפרטיות. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

7. מדיניות פרטיות
אנו מחויבים להגן על פרטיות המשתמשים שלנו. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות האתר והשירותים. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות ואבטחת המידע שלנו.
אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באתר ובשירותים. בהמשך שימושך באתר, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.
בעת השימוש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ממך סוגי מידע שונים:
"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר ולזהות אותך. חלק מהמידע נאסף ממך ישירות, למשל שמך, הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, מספר תעודת הזהות, כתובתך וכן מידע כלכלי ומידע בנוגע לעסקאות אותן תבצע באתר. כך למשל, חלק מהמידע שייאסף הינו גם מידע שיועבר לידינו במסגרת שימושך באתר והינך מסכים לאיסוף מידע אישי כמפורט במדיניות זו.
"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, זמני השלמת המשימות שבצעת באתר, העמודים שבהם צפית, שירותי האתר שעניינו אותך ועוד.
אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות המפורטות להלן וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה באתר ובשירותים.
אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עימנו את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?
אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:
א. יצירת קשר לצורך קבלת השירותים:
במידה ותהיה מעוניין בקבלת השירותים, תוכל להשאיר פרטים באתר, תוך הזנת מידע אישי, לרבות שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך.
ב. איסוף מידע לטובת קבלת השירותים:
לאחר הרישום, נאסוף מידע שיידרש לנו על מנת לספק לך את השירותים, למשל: מספר הטלפון שלך וכתובתך לשם אספקת המוצרים שאנו מציעים במסגרת השירותים. במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר בקשר לאתר או לשירותים, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר, כאשר איסוף המידע שתספק לנו במסגרת פנייתך יאפשר לנו לספק לך את המענה הנדרש ממך בקשר עם מתן השירותים.
ג. פרטי תשלום:
פרטי התשלום שלך לטובת מתן שירותים ישמר באופן מאובטח על ידי צד שלישי ולא יעשה בהם שימוש, מלבד לטובת ביצוע התשלום לצורך מתן השירותים אותם ביקשת לקבל.
ד. מידע שיווקי:
במידה ותהיה מעוניין לקבל עדכונים הנוגעים לשירותים, אנו נאסוף את שמך וכתובת דואר האלקטרוני שלך לטובת שליחת מידע שאנו מאמינים שתמצא בו עניין.
2. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?
אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:
א. ניהול האתר ואספקת שירותים:
אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך שירותים, לנהל את העדפותיך במסגרת פעילותך באתר, ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את שירותי האתר, לוודא תפעול נאות של השירותים שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך
ב. שליחת הודעות:
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים או לאתר. כמו כן, יתכן ונשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח הטבות ועדכונים לגבי השירותים. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים ובאתר, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שאספנו עליך בכפוף לאמור לעיל, על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותים.
אם כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים ומידע שיכול להיות רלוונטי לך. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של המסרים הפרסומיים בלבד, על מנת שלא לקבל מידע זה בעתיד, אנא עקוב אחר ההוראות המופיעות בלינק ההסרה המצורף להודעות שישלחו ברשימת התפוצה.
ג. צירוף מידע אנונימי:
ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, ממקומות העסקים והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.
3. מסירת המידע האישי שלך
אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.
בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות דיוור ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.
אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו ושיווקו, בניהול העסק שלנו או באספקת שירותים כגון שירותי סליקה שבאמצעותם מתבצעת העברת התשלומים המאפשרת את קבלת השירותים, או צדדים שלישיים שייסעו לנו לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלו, רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.
4. שמירת המידע שלך
וואיז מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותי האתר באופן מאובטח. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה מקובלים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בגישה לאתר ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר שמתבצע באמצעות פרטי ההתחברות שלך.
5. שימוש בCookies-
אנו משתמשים ב Cookies-ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
6. שינוי או מחיקת המידע שלך
אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל ועל מנת לספק לך את שירותי האתר, או לפי הצורך העסקי של וואיז, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שנשנה את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר באמצעות האתר ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שים לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידי וואיז או ספקיה.
7. זכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע. את הפניה יש להפנות לוואיז, בהתאם לפרטי ההתקשרות בעמודיצירת קשר שבאתר.
8. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. יצוין כי אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.
9. יצירת קשר
אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין שירותי האתר, אנא צור עימנו קשר בכתב לפי הפרטים המופעים בעמוד יצירת קשר באתר.

8. מגבלות זמינות ואחריות
1. וואיז אינה נותנת כל התחייבות כי השירותים ו/או מערכת הניהול ו/או הפלטפורמה יהיו זמינים (בכל איזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או חסינים מתקלות ומוירוסים. לפיכך, וואיז אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש באתר.
2. מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, וואיז אינה אחראית ואינה נושאת באחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים ו/או המארחים ו/או המשתמשים ו/או צדדים שלישיים העושים שימוש באתר, ובכלל זה אינה נושאת באחריות למהימנותם, דיוקם, אמינותם של השירותים המוצעים וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באתר. הרישום של משתמש הינו הסכמה לאמור לעיל והשימוש בשירותי האתר הינו על דעת ואחריות של כל משתמש.
3. הינך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את וואיז או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר והשירותים.
4. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי וואיז בגין כל תקלה או הפרעה בפעילות הפלטפורמה, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות. זאת ועוד, וואיז לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

9. שינויים
1. השירותים המוצעים על ידי וואיז משתנים ומתעדכנים מעת לעת. וואיז שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג השירותים הניתנים (לרבות להוסיף או לגרוע), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסגרת השינויים האמורים יכולים להתווסף גם תנאי שימוש נוספים, ובכפוף לכך שהם יוצגו לך ותמשיך להשתמש באתר, התנאים הנוספים כאמור ייחשבו כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש.
2. וואיז רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשך שימושך באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי תקנון זה כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי התקנון החדשים.

10. תקופה וביטול
1. תנאי השימוש ישמשו כהסכם מחייב התקף בין וואיז למשתמשים החל ממועד תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר תתקבל הודעת ביטול על ידי מי מהצדדים (להלן: "תקופת ההתקשרות"). במקום בו תהיה מעוניין לסיים את ההתקשרות, תוכל להפסיק ולהשתמש בפלטפורמה ו/או לשלוח הודעה לכתובת contact@wcg.co.il במקרה של משלוח הודעה, הביטול ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור וואיז על קבלת ההודעה. במקרה של הפסקת שימוש באתר, יחולו תנאי תקנון זה על מערכת היחסים עד מועד הפסקת השימוש.
2. במידה ווואיז תבטל את ההתקשרות עם משתמש, תמסר למשתמש הודעה באמצעות דוא"ל ומיד לאחר מכן, תחסם הגישה לאתר. בסיום ההתקשרות הינך נדרש לחדול באופן מיידי משימוש באתר.

11. קניין רוחני
1. האתר, והמידע הנאגר בו, הינם רכושה של וואיז ולמשתמשים ו/או לכל צד ג' לא תהיה כל זכות בהם, למעט זכויות שהוענקו לו מפורשות בתנאי תקנון זה. הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים וכל התכנים המפורסמים באתר ו/או בוואיז הינם ויהיו קניינה של וואיז.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וואיז הינה ותיוותר הבעלים הבלעדי של האתר וכל הכלול בו ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או של וואיז, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בו, כולל עיצובים וגרפיקה.
3. בעת שימושך באתר ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות הקניין הרוחני של וואיז.

12. שונות
1. וואיז וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים והמשתמשים), רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי והאחריות לתוכן אותן מודעות היא על המפרסמים בלבד. לוואיז אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של וואיז לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.
2. מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי לא יחולו בין וואיז לבין המשתמשים ו/או בין המשתמשים לבין עצמם, יחסי עובד-מעביד, יחסי משכיר ושוכר, יחסי מחכיר וחוכר, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים ליצור את הרושם כי המצב שונה מהאמור או לטעון כל טענה בניגוד לאמור, וישפה ויפצה את וואיז ו/או מי מטעמה, בגין כל הוצאה ונזק שייגרמו לוואיז עקב הפרת סעיף זה או טענה כנגדו, ללא הגבלה.
3. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות המקומית לדון בכל סכסוך שיתגלע בין וואיז לבין מי מהמשתמשים. יחד עם זאת, כל משתמש מסכים ומתחייב בזאת, לפנות תחילה לוואיז בכתב על מנת לנסות וליישב כל מחלוקת ו/או סכסוך שהתגלעו בינו לבין וואיז. עשה המשתמש כמיטב יכולתו על-מנת ליישב את הסכסוך, במשך תקופה שלא פחתה משלושה חודשים ממועד הפנייה הראשונית לוואיז בכתב, ואשר במהלכן עיקר המחלוקת בין המשתמש לוואיז נותרה בעינה, יפנה המשתמש להליך גישור שיוסכם על ידו ועל-ידי וואיז. כל משתמש מתחייב בזאת, כי הפנייה לערכאות, לרבות הגשת תובענה ייצוגיות בעניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או לאתר ו/או לשימוש באתר, תעשה אך ורק לאחר מיצוי הליכי הגישור.
4. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לוואיז באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: contact@wcg.co.il.