ארכיון

בחינת ירידת ערך החזקות במדיוונד

בחינת ירידת ערך המוניטין שהוכר בגין ההשקעה בחברת מדיוונד בע"מ המפתחת תרופות לטיפול בכוויות בהתאם להנחיות תקן חשבונאות בינלאומי מס' 36 בדבר: "ירידת ערך נכסים".

הקצאת עלות רכישת RAGA

ביוני 2018 נחתם הסכם בין גילת, חברה בת בבעלות מלאה של סאטקום מערכות בע"מ לבין חברת תקשורת בקונגו (RAGA), בדבר שותפות במיזם משותף לאספקת פתרונות תקשורת מבוססי תקשורת לוויינית ללקוחות באפריקה. במסגרת ההסכם, גילת רכשה את זכויותיו העיקריות של השותף בקונגו, קרי את הזכויות בגין הסכמי הלקוחות והתמורה בגינם.

אושר בכבוד – חוות דעת הוגנות

ליווי המלכ"ר בהליך הקמת מערך הלוואות לציבור החרדי ברוח ההלכה היהודית. במסגרת זו נכללה בחינת המודל הפיננסי של המערך.

חוות דעת הוגנות

חוות דעת בדבר הוגנות הצעה פרטית לבעלת השליטה של החברה, במסגרת אישור עסקה בוועדת הביקורת של החברה ובדירקטוריון החברה.

בחינת ירידת ערך נכסים – חברת החשמל

נתבקשנו לבצע בחינת ירידת ערך לגבי כלל הנכסים של חברת החשמל בהתאם לתקן בינלאומי IAS36.

לפי תקן הערכת סכום בר ההשבה בוצעה עבור כל מקטעי פעילות החברה – מקטע הייצור ומקטעי הרשת – מקטע ההולכה, מקטע החלוקה ומקטע האספקה של החברה. בהתאם להבהרות הנהלת החברה, כלל המקטעים מהווים יחידה מניבת מזומנים אחת ולפיכך בחינת הערך בר השבה בוצעה עבור כלל נכסי החברה במאוחד.

להלן העבודה שפורסמה לציבור: בחינת ירידת ערך – חברת החשמל