פרוייקטים

בחינת ירידת ערך החזקות במדיוונד

בחינת ירידת ערך המוניטין שהוכר בגין ההשקעה בחברת מדיוונד בע"מ המפתחת תרופות לטיפול בכוויות בהתאם להנחיות תקן חשבונאות בינלאומי מס' 36 בדבר: "ירידת ערך נכסים".

www.bit.ly/mediwound

הקצאת עלות רכישת גו אקטיב בע"מ

הקצאת עלות רכישה לפי הסכם במסגרתו נרכשו 100% מהון המניות של גל העתיד בע"מ ושל מניות חברת האחות – גל העתיד נ.י.ב 96 ושל תאגידי הבת של גו אקטיב, על ידי הולמס פלייס נכון לספטמבר 2016.

www.bit.ly/GoActivePPA

הקצאת עלות רכישת RAGA

ביוני 2018 נחתם הסכם בין גילת, חברה בת בבעלות מלאה של סאטקום מערכות בע"מ לבין חברת תקשורת בקונגו (RAGA), בדבר שותפות במיזם משותף לאספקת פתרונות תקשורת מבוססי תקשורת לוויינית ללקוחות באפריקה. במסגרת ההסכם, גילת רכשה את זכויותיו העיקריות של השותף בקונגו, קרי את הזכויות בגין הסכמי הלקוחות והתמורה בגינם.

www.bit.ly/RAGAPPA

הערכות שווי אופציות עובדים

הערכות שווי אופציות לעובדים בקבוצת אקויטל – נפטא – ישראמקו – איירפורט סיטי.

אושר בכבוד – חוות דעת הוגנות

ליווי המלכ"ר בהליך הקמת מערך הלוואות לציבור החרדי ברוח ההלכה היהודית. במסגרת זו נכללה בחינת המודל הפיננסי של המערך.

www.bit.ly/Osher-B

הערכת שיעור ניכיון אי סחירות (DLOM)

הערכה של שיעור ניכיון אי סחירות (DLOM) עבור מניות פרטנר של "גורמים ישראליים" המוחזקות על ידה, לצרכי דיווח כספי.

www.bit.ly/partnerDLOM

הערכת שווי הלוואות

הערכת שווי הלוואות לצורכי דיווח כספי.

www.bit.ly/DelshLoans

חוות דעת הוגנות

חוות דעת בדבר הוגנות הצעה פרטית לבעלת השליטה של החברה, במסגרת אישור עסקה בוועדת הביקורת של החברה ובדירקטוריון החברה.

www.bit.ly/ApoloFairness

בחינת ירידת ערך נכסים – חברת החשמל

נתבקשנו לבצע בחינת ירידת ערך לגבי כלל הנכסים של חברת החשמל בהתאם לתקן בינלאומי IAS36. לפי תקן הערכת סכום בר ההשבה בוצעה עבור כל מקטעי פעילות החברה – מקטע הייצור ומקטעי הרשת – מקטע ההולכה, מקטע החלוקה ומקטע האספקה של החברה. בהתאם להבהרות הנהלת החברה, כלל המקטעים מהווים יחידה מניבת מזומנים אחת ולפיכך בחינת הערך … להמשיך לקרוא בחינת ירידת ערך נכסים – חברת החשמל